Loading ...
 • image

  กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  Read More
 • image

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  Read More
 • image
 • image
 • image
 • image
Updates
 • การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบระบบโซลาร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์

WELCOME TO adiCET Chiang Mai Rajabhat University

Video Tour

adiCET

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More

COLLEGE EVENTS

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวิทยาลัยสีเขียวและเป็นชุมชนสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งอวดล้อม

Search Our New Courses

Our courses are applied,innovative and grounded in the real world.
 • List A to Z Courses

Partner Organization

price and packages-Call-to-action-Icon

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่