adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการว […]

ขอต้อนรับนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ […]