Loading ...
 • image

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  Read More
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

  การขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

  Read More
Updates
 • กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

 • ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ adiCET

 • โครงการจัดประชุมทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (KM)

 • การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบระบบโซลาร์

WELCOME TO adiCET Chiang Mai Rajabhat University

Video Tour

adiCET

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More

COLLEGE EVENTS

รับสมัครนักศึกษา

New Student

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา

Download Form

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท - ปริญญาเอก

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวิทยาลัยสีเขียวและเป็นชุมชนสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม

Search Our New Courses

Our courses are applied,innovative and grounded in the real world.
 • List A to Z Courses

Partner Organization

price and packages-Call-to-action-Icon

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่