ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort karapürçek escort karasu escort kaynarca escort kocaali escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya
serdivan escort serdivan escort bayan escort bayan bodrum escort marmaris escort eporner ankara travesti marmaris escort

Oral Presentation Student's

ลำดับปีการศึกษาหลักสูตรรหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลหัวข้อวิทยานิพนธ์  
12553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856553นายเสริมศักดิ์ อาษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย
32553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856562นายภูสิต อัษฎาธรการพัฒนาวัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล
42553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856566นายสุเทษณ์ จันทรุกขาการจัดการสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม
52553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856569นางสุวรรณา พูนผลทรัพย์การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร
62553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856570นายอดุล วรรณศรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย
72553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856576นายประเสริฐ ปิ่นงามการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับแบบจำลองเมืองสีเขียวกรณีศึกษาของเชียงใหม่เมืองสีเขียว
82553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856561นางพัชรินทร์ เยาวรัตน์แบบจำลองโครงสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนสำหระบชุมชนในภาคเหนือ
92553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856563นายยอดธง เม่นสินแบบจำลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าของสมาร์ทไมโครกริด
102553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856567นายสุชัจจ์ ศรีแก้วการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน
112553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา53856560นางพรทิพย์ เม่นสินแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
1253856573นายทนงเกียรติ อุปันโนการบูรณาการเทคโนโลยีเว็บแผนที่และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยว
1353856555นายชนินทร์ มหัทธนชัยระบบแปลงข้อความเอกสารให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคนิคการตัดคำแบบ PTTSF
142554การพัฒนาเศรษฐกิจ54879101นายธีรศิลป์ กันธาการจัดตั้งธนาคารพลังงานชุมชนในจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15และเทคโนโลยีชุมชน54879102นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่า จังหวัดลำปาง
1654879103นายศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1754879105นางสาวมัทนา อินใชยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1854879106นางสาวจินดาภา ศรีสำราญการพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวงให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
1954879108นายเวชสวรรค์ หล้ากาศการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในแอสฟัลต์คอนกรีต
20เทคโนโลยีสารสนเทศ54879201นายประยูร ไชยบุตรการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายและการควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา
21เพื่อธุรกิจและการศึกษา54879202นายเอกรัฐ ปัญญาเทพรูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน
2254879203นางจิตราภรณ์ ธาราพิทิกษ์วงศ์การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2354879204นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2454879205นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
2554879208นางเดือนฉาย ไชยบุตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
26พลังงานชุมชน54889305นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
272555การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน55879001นางสาวรัชดา คำจริงรูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
28พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม55879101นางรจพรรณ นิรัญศิลป์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2955879102นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติรูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3055879103นายมนชัย เอี่ยมเจริญ
312556การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน56879801นางเจิมขวัญ รัชชุศานติต้นแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่
32เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา56879902นายมาโนชญ์ ตนสิงห์แบบจำลองระบบ DC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก
3356879903นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียวโปรแกรมประยุกต์บนมือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน
362558 โทพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม58859101นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์การพัฒนาระบบควบคุมปลั๊กอัจฉริยะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort marmaris escort bursa escort mersin escort antalya escort izmir escort samsun escort bodrum escort çeşme escort kuşadası escort adana escort eskişehir escort gaziantep escort esenyurt escort pendik escort tuzla escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,